شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

پائولوکوئیلو : نگاه آهو

کلمات کلیدی :

 

برای من که مسافری ھمیشگی ھستم، وقتی قدم به سرزمین تازه ای می گذارم، کمتر چیزی برای من غافلگیرکننده است. اما ھر سرزمینی روح خودش را دارد و تا وقتی این روح را درک نکرده باشید، بیگانه خواھید ماند. دوست شدن با این روح، تلاش برای درکش، تلاش برای آنکه مرا درک کند و تلاش برای یافتن پیوندھای ناگزیر میان این روح و روح کیھان، ھدف اصلی من از سفر به مکان ھای تازه بوده است.


ھر چه فرھنگ کھن تر باشد، این پیوندھا نیرومند تر است، و البته آغوش گشودنش به روی مسافری رھگذر دشوارتر. درست ھمچون سند باد که ھفت دریا را پیمود و ھر بار، تا جزیره روی بگشاید و بر او آشکار کند که این جزیره ی کوچک و ساده در واقع نھنگی با قدرتی توصیف ناپذیر است، مجبور می شد چالشھای ناممکنی را بپذیرد. تنھا در آن ھنگام بود که می توانست به خانه برگردد، با این باور که راز جزیره را دریافته است.