شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

سید محمد بهشتی : موقعیت های ابدی!

کلمات کلیدی :

روز سعدی

می دانید موقعیت های ابدی یعنی چه؟ فرض کنید فلانی به بهمانی حرفی بزند و بهمانی جوابی بدهد و در انتها پایانی طنزآمیز، تراژیک یا عبرت آمیز پدید آید. ویژگی موقعیت های ابدی این است که تا ابد تکرار می شوند و کسی که بتواند چنین موقعیتی را در اثرش خلق کند خودش و اثرش تا ابدزنده است چرا که مردم اثر او را می خوانند و هر بار که چنین وضعیتی برای شان پیش بیاید یاد او می افتند. چه بسا کسانی که با آگاهی از نتیجه چنین موقعیتی، از تکرار آن پرهیز کنند و خیر چنین پرهیزی قطعا به نام کسی است که آنرا طراحی کرده. سعدی استاد طراحی موقعیت های ابدی است. نابغه ای که با روشن بینی معجزه آسای ذهنی، توانسته چنین گفت و گوهایی را ببیند و بنویسد و هر بار که برای من و شما و دیگران تکرار می شود یاد او بیفتیم و تاسف بخوریم که چرا میشه او و نبوغ کم نظیر او را تحسین کرده ایم اما کمتر به فکر افتاده ایم که به نصیحتش عمل کنیم!


بازرگانی را شنیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده خدمتکار! شبی در جزیره کیش مرا به حجره خویش در آورد، همه شب نیارمید از سخن های پریشان گفتن که فلان انبازم به ترکستان و فلان بضاعت به هندوستان است. این قباله فلان زمین است و فلان چیز را فلان ضمین، گاه گفتی خاطر اسکندری دارم که هوایی خوشست، باز گفتی، نه! که دریای مغرب مشو شست! سعدیا سفری دیگرم در پیشست! اگر آن کرده شود، بقیت عمر خویش به گوشه بنشینم.

گفتم: آن کدام سفرست؟! گفت: گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسه چینی بروم آرم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس و زان پس ترک تجارت کنم و بدکانی بنشینم .انصاف ازین ماخولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند، و گفت: ای مشرف الدین تو هم سخنی بگوی از آنها که دیده‌ای و شنیده‌ای. گفتم:

آن شنیدستى که در اقصاى غور    بار سالارى بیفتاد از ستور

گفت چشم تنگ دنیا دوست را   یا قناعت پر کند یا خاک گور