شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

مرجان کشاورزی آزاد : شب بخیر کوچولو

کلمات کلیدی :

 

هنر باستانی قصه گویی شفاهی این ارزش را دارد که برای یادگیری آن تلاش شود. زیرا هم برای گوینده و هم شنونده لذت آفرین است. این اصل هم در مورد قصه گوی بزرگسال صادق است هم کودک. برانگیختن کودک به قصه گویی او را به خواندن قصه های بیشتر وامی دارد. پس گستره قصه گویی به اندازه ای است که نمی توان آن را دست کم گرفت. بخش گفتن قصه روی مهم ترین جنبه آن انگشت می گذارد اما در عین حال، شامل گوش کردن، تصور کردن، اهمیت قائل شدن، قضاوت کردن، خواندن، مناسب سازی، خلق کردن و مشاهده کردن و به خاطر سپردن و برنامه ریزی است.


گنجشک و موش و مورچه ای با هم دوست بودند. روزی از روزها آنها چند دانه گندم پیدا می کنند و به طور مساوی بین یکدیگر تقسیم می کنند. موش و گنجشک با سهم خود کیک و نان می پزند و هرکدام آن ها را به سه قسمت مساوی تقسیم می کنند و به هم می دهند ...