شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

رضا خندان : آخروس

کلمات کلیدی :

قصه‌هاى ایرانى

جوجه خروسى براى گرفتن انتقام خون پدر خود که توسط پادشاه پامال شده، به‌راه مى‌افتد. در بین راه شیر، گرگ، روباه و دریا خشک‌کن به او محلق شده و در پائین تنه او مى‌نشینند. هنگامى که آخروس با پادشاه روبه‌رو مى‌شود؛ شاه حکم مى‌کند که او را به خزینهٔ حمام بیندازند.


در خزینه، دریا خشک‌کن به کمک آخروس مى‌شتابد و تمام آب خزینه را خالى مى‌کند. پس از آن آخروس را به حکم شاه در میان مرغ و خروس‌ها مى‌اندازند. و آخروس با بیرون فرستادن روباه همه مرغ و خروس‌ها را از بین مى‌برد. گوسفند‌هاى پادشاه هم به‌وسیلهٔ گرگ دریده مى‌شوند. همچنین گاوها و شترها را شیر پاره مى‌کند و نابودشان مى‌سازد. شاه به فکر چاره مى‌افتد و ناچار چون به این نتیجه مى‌رسد که این خروس بیش از یک شاهى نمى‌تواند از خزانه بردارد، وى را به خزانه مى‌فرستد. آخروس نیز همهٔ پول‌ها و جواهرات خزانه را به پائین تنهٔ خود کشیده و مى‌‌رود.