شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

خلقت

کلمات کلیدی :

 

نیافرید انسان و فرشتگان را جز برای عبادت! و بود او با پروردگار تا نباشد سرگردان، و آموخت عبادت را، و بدست آورد گنج پنهان را! و نباشد در هستی مجهول، خداوندگار جهانیان! و فرا گرفت راز حقیقت را و هر آنچه توانست! و شکست شاخه های حسد را، و جدا کرد برگ های زرد ناامیدی را! بود جایگاهش فردوس یرین پیش از این! و بود در حسرت و پشیمانی آن زمان که مورد آزمایش قرار گرفت! و شد انتخاب، بعنوان امانت دار! و نداشت تحمل بر سنگینی این بار! و نبود از نور و آتش، و شناساند به دیگران او را، از گِلی متعفن! و دمید در او بی نهایت، از عظمت خویش، و گردد لطیف و زیبا! و نامید او را آدمیزاد، و زاید و پدید آورد چون او! و اسیرش نمود در جامعه، تاریخ، و طبیعت و خود! و شد نیمی خاک و نیمی خدا، آن تندیس پاک! و نشاید خواند افسانه او را، آفرید و نوشت آنکه زیبا نوشت، داستان خلقت و، خلقت و، خلقت را!