شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

پندنامه

کلمات کلیدی :

 

دانشمندی یکی را گفت: چرا تحصیل علم نمی کنی؟ آن شخص گفت: آنچه خلاصه علم است به دست آورده ام. دانشمند از او پرسید: خلاصه علم چیست؟! گفت: پنج چیز  اول آنکه تا راست به اتمام نرسد، دروغ نگویم.


دوم آنکه تا حلال منتهی نشود، دست به حرام دراز نکنم. سوم آنکه تا از تفتیش نفس خود فارغ نشدم، به جستجوی عیب مردم نپردازم. چهارم آنکه تا خزانه رزق خداوند به آخر نرسد، به در هیچ مخلوق احتیاج نبرم. پنجم آنکه تا قدم در بهشت ننهم، از کید شیطان و از غرور نفس نافرمان، غافل نباشم!