شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

راسل کانول

کلمات کلیدی :

 

مجبورید ثروتمند باشید زیرا حق ندارید فقیر باشید، زندگی کردن و ثروتمند نبودن حتما بد اقبالی است و بد بختی مضاف آنکه به همان اندازه که می توانید فقیر باشید می توانید ثروتمند گردید. این وظیفه بی چون و چرای ماست که از راههای شرافتمندانه ثروتمند شویم و البته راه شرافتمندانه تنها راهی است که به سرعت ما را به سوی ثروت می کشاند.