شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

دکتر محمود حسابی: ادعا و توان

کلمات کلیدی :

 

حاصلضرب "توان" در "ادعا" مقداری ثابت است، هرچه "توان" انسان کمتر باشد "ادعا"ی او بیشتر است و هرچه "توان" انسان بیشتر شود " ادعا"یش کمتر میگردد!