شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

سید مهدی سیدی: خودمان را بشماریم

کلمات کلیدی :

 

نتیجه اعمالمان را بیرون خود جست و جو نکنیم. اگر کار خوبی کردیم اول به خودمان نگاه کنیم، نتیجه اش را در جان خود بیابیم و اثرش را در روان خود به جست و جو بنشینیم. اگر انفاق می کنیم، اگر صدقه می دهیم، دنبال آن نگردیم که پولمان چه شد؟ کجا خرج شد؟ ببینیم در جانمان چه اثری گذاشت؟ درست مثل وقتی که کتاب می خوانیم. بعد از خواندن که به محیط مان نگاه نمی کنیم، اول بررسی می کنیم چقدر سوادمان زیاد شده و آگاهی مان رونق گرفته است.


در حقیقت مهم آن است که چقدر خود را رشد داده ایم؟ چقدر ما را اهل داستان بخشش و بخشندگی کرده است؟ بزرگی گفت: خودمان را بشماریم نه پول هایی که داده ایم! نه کارهای خوبی که انجام داده ایم! اگر تعداد کارهای خوبمان را بشماریم اهل گله می شویم؛ اهل منت می شویم. یا گله می کنیم و یا منت می گذاریم. تکبر در رفتارمان موج می زند. دیگر کوتاه نمی آییم. اگر کارهای خوبمان را بشماریم ناچار می شویم چوب خط بیندازیم و برای اینکه جلوی دیگران کم نیاوریم چرتکه بیندازیم. پس خود را بشماریم نه کارهای خوبمان را.