شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

هفت خط!

کلمات کلیدی :

 

این روایت بر می گردد به آئین شرابخواری در حضور پادشاه در دوران ساسانیان. در آن زمان پیمانه های ظریف و زیبائی از شاخ گاو یا بز کوهی درست می کردند که چون پایه نداشت کسی نمی توانست آن را روی زمین یا میز بگذارد و از نوشیدن شرابِ ریخته شده در پیمانه اش طفره برود. از این رو دارندۀ جام مجبور بود محتویات آنرا لاجرعه سر بکشد. اما برای اینکه کسی بیش از اندازه ظرفیت خود باده گساری نکند و از سرِ مستی با حرکت و یا گفتار خود، احترام و شأن مجلس شاهانه را از بین نبرد، هر کدام از مدعوین، پیمانه مخصوص خود را داشتند، به جهت تعیین میزان توانائی شخص در باده گساری، خطی در داخل آن شاخ (پیمانه) کشیده شده بود که ساقی برای دارنده پیمانه فقط تا حدِ همان خط، شراب در پیمانه اش می ریخت!


به مرور زمان تمامی پیمانه های شراب را با هفت خط، مشخص و درجه بندی کردند. در مجالسی که پادشاه حضور داشت، میهمانان معمولاً از سه تا شش خط شراب می نوشیدند. اما بودند افرادی که تا هفت خط هم شراب پیش می رفتند بدون آنکه حالتی مستانه در آنها ظاهر شود و در پی آن دست به حرکاتی بزنند که موجب هتکِ حرمتِ مجلس پادشاه شود. این قبیل افراد را هفت خط می نامیدند، یعنی آنها افرادی صاحب ظرفیت، زرنگ و به کلیه رموز و فنون شرابخواری تسلط کامل داشتند. این اصطلاح به مرور زمان جنبه عام و مجازی پیدا کرد و در فرهنگ عامه به افراد باهوش، زیرک و رند، هفت خط اطلاق میگردد!