شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

دکتر احمد تمیم‌داری : ریتوس در بازی شطرنج و نرد

کلمات کلیدی :

 

این داستان یا افسانه توسط حکیم فردوسی نیز در شاهنامه نقل شده‌است. پادشاه هند دیورسام بزرگ، برای سنجش خرد و دانایی ایرانیان و اثبات برتری خود شطرنجی را که مهره های آن از زمرد و یاقوت سرخ بود، به همراه هدایایی نفیس به دربار ایران برای خسرو یکم نوشه روان دادگر، پسر قباد فرستاد. شاهنشاه، ریتوس دانا را نیز برای انجام این کار مهم فرمان داد. دیورسام در نامه‌ای به پادشاه نوشت؛ از آنجا که شما شاهنشاه ما هستید، دانشمندان شما نیز باید از دانایان ما برتر باشند. پس یا روش و شیوه، آنچه را که به نزد شما فرستاده‌ایم (شطرنج) بازگویید یا پس از این باج برای ما بفرستید!


شاه ایران پس از خواندن نامه چهل روز زمان خواست و هیچ یک از دانایان در این چند روز چاره و روش آن را نیافت، تا اینکه روز چهلم بزرگمهر داناترین وزیر انوشیروان دادگر به پا خاست و گفت: این شطرنج را چون میدان جنگ ساخته‌اند که دو طرف با مهره های خود با هم می‌جنگند و هر کدام خرد و دوراندیشی بیشتری داشته باشد، پیروز می‌شود. و شیوه کامل بازی شطرنج و روش چیدن مهره ها را گفت.

خسرو یکم شاهنشاه ساسانی سه بار بر او درود فرستاد و دوازده هزار سکه به او پاداش داد. پس از آن تخت ریتوس با بزرگمهر به بازی پرداخت. بزرگمهر سه بار بر ریتوس پیروز شد. روز بعد بزرگمهر ریتوس را به نزد خود خواند. در حقیقت وسیلۀ بازی دیگری را نشان داد و گفت: اگر شما این را پاسخ دادید ما باج گزار شما میشویم و اگر نتوانستید باید باجگذار ما باشید. دیورسام چهل روز زمان خواست، اما هیچ یک از دانایان آن سرزمین نتوانستند وین اردشیر را چاره گشایی کنند و به این ترتیب شاه هندوستان پذیرفت که باجگذار ایران باشد.

فلسفه پیدایش :

30 مهره:  نشان گر 30 شبانه روز یک ماه

24 خانه :  نشان گر  24 ساعت شبانه روز

4 قسمت زمین:   4 فصل سال

5 دست بازی:  5 وقت یک شبانه روز

2 رنگ سیاه و سپید: شب و روز

هر طرف زمین 12 خانه دارد:  12 ماه سال

تخته نرد: کره زمین

زمین بازی: آسمان

تاس:  ستاره بخت و اقبال

گردش تاس ها: گردش ایام

مهره ها:  انسان ها

گردش مهره در زمین: حرکت انسان ها (زندگی)

برداشتن مهره در پایان هر بازی: مرگ انسان ها

فلسفه اعداد  تاس :

1 - یکتایی  و خداپرستی

2 - آسمان  و زمین

3 - پندار نیک ؛ گفتار نیک ، کردار نیک

4 - شمال، جنوب ،خاور، باختر

5 – خورشید، ماه ، ستاره، آتش، رعد (ابر و باد و مه و خورشید و فلک)

6 -  شش روز آفرینش