شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

گردو و درخت

کلمات کلیدی :

 

گردو غلتید و به ریشه درختی گیر کرد، ریشه گردو را در خود نگه داشت. گردو می خواست بغلتد و برود، ببیند و کشف کند اما ریشه آن را نگه داشت. گردو گفت: رهایم کن! می روم و برمی گردم و همه چیزهایی را که دیدم برایت تعریف میکنم، ریشه لبخندی زد و گفت: می روی عاشق دنیا می شوی و دیگر برنمی گردی، اگر تو را اینجا نگه دارم درختی میشوی بزرگ و پرگردو، مرا از تنهایی در می آوری و ماند. ریشه برای گردو زمزمه کرد در حالی که گردو اولین جوانه سبزش پدیدار شد.