شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

ارد بزرگ : دریاها نماد فروتنی اند!

کلمات کلیدی :

 

سوم مهر ماهه، دوباره مدارس باز شده، بچه ها را می بینم که با شور و اشتیاق به طرف مدرسه هایشان می دوند. یاد زمان تحصیلم می افتم، زمانی که درس می خواندم. یه روز دیر رسیدم سر کلاس، ترس و وحشت اینکه چه برخوردی خانوم معلم  باهام می کنه، سر تا پای وجودم را فرا گرفته بود، لرزون و ترسون رفتم طرف در کلاس، یه لحظه حس کردم خانوم منو دید اما بعدش دیدم نشسته روی صندلیش و سرش هم پایینه و همونطور درس میگه! اجازه گرفتم، خانوم سرش رو بلند نکرد و همونطور گفت: بنشین عزیزم!


بعد از نشستن هم به صورتم نگاه نکرد! به مرور فهمیدم او هیچوقت تمایل نداره بچه ها رو در حالت ضعف و ترس ببینه. نمی خواد کسی احساس بدی داشته باشه و اینکارش برعکس رفتار خیلی های دیگه بود که فقط منتظر نابود کردن شخصیت آدم ها هستند. کتاب سرخ را باز می کنم می بینم، حکیم ارد بزرگ فرموده اند: دریاها نماد فروتنی هستند، در نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند. به نظرم خانوم یکی از همان دریاها بود!