شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

حکایت اخلاقی

کلمات کلیدی :

 

حکایت اخلاقی نیز مثل افسانه تمثیلی، گاهی از خصوصیت های تمثیلی برخوردار است اما شخصیت های آن برای ترویج اصول مذهبی و درس های اخلاقی نوشته شده؛ و آن قصه یا داستان ساده و کوتاهی است که حقیقت های کلی و عام را تصویر می کند. ساختار آن نه به مقتضیات عناصر درونی خود بلکه در جهت تحکیم و تأیید مقاصد اخلاقی گسترش می یابد و این قصد و غرض معمولاً صریح و آشکار است.


ابلهی شتری دید و به او گفت: چرا تو این قدر کج و کوله ای؟ شتر جواب داد: اگر هیکل مرا مسخره کنی، انگار حکمت خدا را منکر شده ای؛ مواظب حرف زدنت باش! کاری به کج و کولگی من نداشته باش. به جای آن مستقیم راه رفتن را از من یاد بگیر. همان طور که کمان بدون انحنا دیگر کمان نیست، من هم بدون این کج و کولگی دیگر شتر نیستم. بنابر این هیچ کار خدا بی حکمت نیست. فهمیدنش سخت است. حال که فرزانه نیستی، همه چیز همان طور که هست خوب است.

رسید دانا از مینوی خرد که خرد بهتر است یا هنر یا نیکی؟ مینوی خرد پاسخ داد: خردی که با آن نیکی نیست آن را خرد نباید شمرد و هنری که خرد با آن نیست، آن را هنر نباید شمرد.