شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

علی شریعتی : تخس ها

کلمات کلیدی :

عیب کسان منگر و احسان خویش، دیده فروبر به گریبان خویش

کلاس پنجم که بودم پسر درشت هیکلی در ته کلاس می نشست، برای من مظهر تمام چیزهای چندش آور بود، آن هم به سه دلیل؛ اول آنکه کچل بود، دوم اینکه سیگار می کشید و سوم که از همه تهوع آورتر بود اینکه در آن سن و سال، زن داشت! چند سالی گذشت یک روز که با همسرم از خیابان می گذشتیم ،آن پسر قوی هیکل ته کلاسی را دیدم در حالیکه زن داشتم، سیگار می کشیدم و کچل شده بودم. تازه فهمیدم که خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد.


انسانی که رویاها و افسانه های بزرگ در سر دارد بسیار قدرتمند تر از کسی است که به حقیقت ها چسبیده است. چه آنها که فکر می کنند می توانند و چه آنها که فکر می کنند نمی توانند، هر دو درست فکر می کنند. چون برای هر کس همان اتفاقی می افتد که مدام به آن فکر می کند. در داستان زندگی سعی کنیم با حداقل یک ویژگی منحصر به فرد، با بقیه فرق داشته باشیم!

آینه روزی که بگیری به دست، خود شکن آنروز مشو خودپرست