شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

از آسمان طلا می بارد!

کلمات کلیدی :

 بمناسبت روز پرستار

همه کارهایم رنگ و بوی خدایی دارد. هر روز برکت و نعمت خدا را در زندگیم مشاهده می کنم به ویژه امروز منتظر تجلی برکات فراوان الهی هستم. با شور و شوق فراوان و ایمانی نیرومند بیرون میروم تا آنچه را که باید به دست من صورت بگیرد را به انجام رسانم. تنها خداوند منشا توانگری و برکت بیکران من است. روزیم از خداست. همین که سر به بالین میگذارم به خوابی عمیق فرو میروم و برای روز موفقیت آمیزم خدا را شکر می کنم و به آسانی می آسایم و می دانم خوابم ذهن و تنم را شاداب تر و تازه تر می کند و برای فردایی بهتر و زیباتر آماده می شوم. فردا را به دور از هر افسانه ای مشغول به کار می شوم زیرا حقیقت روشن و بیدار است. به تو اعتماد می کنم تا مسائلم با نظم الهی حل شود و مرا به داستان موفقیت و شادمانی و توانگری برساند زیرا تو عاشق و مشتاق من هستی.


من بالاترین و والاترین ویژگی های همه مردم را دوست دارم و هم اکنون والاترین و بالاترین افراد و شرایط را به سوی خود میکشانم، کارم آسان است و بارم سبک و توفیق هایم بیشمار. همه نعمت های الهی به من عطا شده تا برای انجام امور موجب باشم و این امور را به آسانی به ثمر برسانم. هم اکنون همه چیز و همه کس مرا توانگر می سازد. خدایی دارم که همیشه مرا به یاد دارد. همه درها گشوده اند و همه راه ها باز و آزادند تا همه ی ثروت های الهی به سوی من سرازیر شود.

سپاسگزارم که با اعمال قدرت مستقیم خدا، در آمدم افزایش می یاید. سپاسگزارم که در تمام امور مالیم نظم الهی برقرار است. خدا مرا آفریده تا توانگر باشم و خودش حمایت و هدایتم کند. از هیچ چیز نمی ترسم زیرا خلیفه خدا هستم و تمام نعمت های الهی از آن من است. تسلیم شکست نمیشوم، با تمام نیرو و در کمال ثبات و پایداری به پیش میروم. آنقدر مقاومت می کنم تا آرزوی قلبیم و الهیم را به دست آورم، هیچ چیز منفی در زندگیم راه ندارد زیرا مسئولیت تمام امور با خداست. این روز را رها میکنم تا برود، خدای مهربان فقط خوبی های این روز را برایم نگه می دارد و مابقی آن نادیده می شود.