شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

لقمان حکیم : سخن چون نقره و خاموشی چون زر پر بها

کلمات کلیدی :

  

 

لقمان در حقیقت در شرایطی واقع بود که شایسته پوشیدن جامه حکمت شد. در نیمروزی گرم جمعی از فرشتگان که لقمان قادر به رؤیت آنها نبود، نظر لقمان را در مورد خلافت و پیغمبری جویا شدند. لقمان در پاسخ فرشتگان گفت: اگر خدای متعال مرا به قبول این امر خطیر امر کند، فرمان او را با دیده منت خواهم پذیرفت. امید و یقین دارم که او مرا در این کار یاری خواهد کرد و علم و حکمتی که لازمه این وظیفه باشد به من عطا خواهد کرد و مرا از خطا و اشتباه حفظ می کند، ولی اگر اختیار رد یا قبول این امر با من باشد، از پذیرش این مسئولیت بزرگ عذر خواهم خواست و عافیت را اختیار می کنم.


فرشتگان علت امتناع لقمان از پذیرش مسئولیت را جویا شدند، لقمان گفت: حکومت بر مردم اگر چه منزلتی عظیم دارد، ولی کاری بس دشوار است؛ در جوانب آن فتنه ها و لغزشهای بیکرانی وجود دارد، هر کس را خدا به خود واگذارد گرفتار آن شود و از راه رستگاری منحرف گردد؛ و هر کس از آن برهد به حقیقت و رستگاری نائل گردد. گمنامی دنیا در برابر بزرگواری آخرت گوارا است ولی اگر هدف کسی جاه و جلال دنیوی باشد، دنیا و آخرت هر دو را از کف خواهد داد، زیرا عزت دنیا موقت است و چنین کسی به نعمت و عزت جاودان اخروی نیز دست نخواهد یافت.

زمانی که لقمان خواب بود خداوند انوار حکمت را بر او فرستاد تا سرتاپاى او را فرا گرفت، و او را پوشانید به حکمت، خدای مهربان او را مورد لطف و عنایت خود قرار داد و سرچشمه حکمت را بر قلب لقمان روان ساخت تا سیل حکمت و نور معرفت بر زبان و بیان لقمان جاری گردد و تشنگان حقیقت را در خور استعدادشان از زلال معرفت و حکمت خود سیراب سازد. وقتی لقمان بیدار شد او حکیم ترین مردم بود در زمان خود، بیرون آمد بسوى مردم و زبانش گویا بود به حکمت و علوم و حکم و معارف ربانى را براى مردم بیان می کرد. فرشتگان که به عقل سرشار لقمان پی بردند او را تحسین کردند. 

بتحقیق که عطا شد به لقمان حکمت را که شکر کند از براى خدا، و هر که شکر مى کند پس نمى کند آن شکر را مگر از براى نفس خود، نفع آن به خدا عابد نمى گردد، و هر که کفران نعمت خدا کند؛ پس خدا بى نیاز است از شکر کنندگان و عبادت عابدان و مستحق حمد است بر همه حال.