شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

یک گام به سوی خویش

کلمات کلیدی :

 

گفت: در یک کلام، فرزندم؛ این مسؤلیت "بودن" است که در آدمی رو به انھدام است. ھمان مسؤلیت مرد بودن و در زن ھمان مسؤلیت زن بودن. در حقیقت آنچه که امروزه در معرض نابودیست معرفت، عقل و اراده در خویشتن است. پس آدمی نخست باید دارای اراده خویش گردد و به مقام فتوت برسد و زن نیز. در واقع ابتدایی ترین مبانی بشریت بایستی از نو احیا گردد تا بشر نابود نشود، نخست بایستی اراده را باز پس گرفت و بیاموزاند تا اراده و روح خود را به سوی قلب بالا کشد.


پیام او مرا به این نتیجه رساند که برای نجات از استحاله انسان در شیطان، باید به عرفان پناه برد و از افسانه های پوچ گریخت. داستان انسان، داستان تشنگی و فراموشی است، دل اگر در سینه باشد، بر آستانه ی حق است؛ اوست تنها نجات دهنده ی ستوده شده.