شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

بیدار شده و به روشنی رسیده

کلمات کلیدی :

 

گفت: فرزندم؛ من چون نیروانا آموختم، به افکار خود طوری سمت و سو بخشم که در راه نیل به حقیقت، تنها به اعمال درست و پسندیده بیندیشد، تا بتوانم احساسات خود را کنترل کنم و قدرت امتناع از انجام گناه را تقویت نمایم. او با لباسی گشاد (احرام گونه) روبروی مجسمه ای نه در حال پرستش بلکه به سبک بودا مدیتیشن کرد، دسته ای عود آتش زد، فضا را عطرآگین نمود، جمع را در عالم خلسه ی خود وارد ساخت. فلسفه ى دین و مذهب و زندگی آرام و بی دغدغه ی راهب تاثیر فوق العاده ای بر بینندگان گذاشت. داستان او نه آن بود که می گفتند! بیداردل افسانه نبود، اگرچه مارا (شیطان و دیو) کوشیدند تا او را از رسیدن به بیداری باز دارند؛ اما نتوانستند.


پیام او مرا به این نتیجه رساند که هستی، زایش، پیری، بیماری، غم و اندوه، ماتم و ناامیدی رنج است. پیوند با آنچه نادلخواه است رنج و دوری از آنچه دلخواه است رنج است. دل بستن رنج آور است. هدف باید بریدن از این رنج و چرخه ی وجود باشد. اما زندگی رنج و درد نیست، هدیه ایی است برای شاد بودن و پیشکشی است برای شاد زیستن. او در این سکوت و مراقبه آموخته بود؛ نیلوفر آبی در آب می روید، می بالد و چون بیرون آید، بالای آب می ایستد تا به آب آلوده نشود! ماسح؛ تو نیز در جهان زاده شدی و پرورده، نا آلوده به جهان در آن زندگی کن و رها شو از قید وجود.