شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

یاد خدا آرامبخش قلبهاست

کلمات کلیدی :

 

گفت: فرزندم؛ می خواهم بگویم، گاهی برای فهمیدن ارزش یکدیگر خیلی دیر به خودمان می آییم. زندگی افسانه است، برای ما که غرق غفلت ناخوانده زمان حال هستیم. صدای هله‌لویا! هله‌لویا! در آن فضای روحانی و مملو از حقیقت و راستی مرا به خود آورد؛ چه کسی می داند آنچه می خواستم و از دست دادم، چیزی بوده که واقعا برایم مهم بوده است. آنچه درستی و مطلوبیت مقصودمان را تایید می کند قطعا تنها احساس دیروز ما نیست. گاه عواقب تلخ رسیدن به آنچه عالی می دانستیم و می خواستیم، تا انتهای راه زندگی گریبانگیرمان می شود و گاه نیز برای همیشه در سایه اتفاقات نیفتاده ناشناخته و پنهان در داستان زندگی ما باقی می ماند. بدون درک نعمت رهایی از افسوس هایی که اگر رخ می داد، با ما می ماند!


پیام او مرا به این نتیجه رساند که خدایا برای هر آنچه بر من ارزانی داشتی و برای هر آنچه صلاحم ندانستی و بر من عطا نکردی باید به یک میزان و صمیمانه سپاسگزار و شاکر باشم؛ بدون خدا، هیچ چیز نیستیم. او با شادی بی وصف با تمام جمعیت بلند فریاد زد؛ هله‌لویا! هله‌لویا!

ستایش باد یهوه ؛ الحمدالله ؛ سبحان الله ؛ خداوند منزّه است.