شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

جان ماکسول : اصول کار تیمی

کلمات کلیدی :

 

جین مارین، سردبیر نشریه‌ی بله‌فانتین اگزمینر، یک بار یکی از گزارشگران جوان ورزشی خود را برای تهیه‌ی گزارشی از یک بازی مهم مأمور کرد. اما وقتی گزارشگر جوان بازگشت، گزارشی تهیه نکرده بود. مارین علتش را پرسید و گزارشگر جواب داد: مسابقه‌ای برگزار نشد. مارین با تعجب گفت: مسابقه برگزار نشد؟ پس، چه اتفاقی افتاد؟ گزارشگر پاسخ داد: سقف استادیوم فروریخت. مارین: پس گزارش فروریختن سقف استادیوم را بده. و گزارشگر جواب داد: برای این کار اعزام نشده بودم، قربان!


یک خبر داغ از بین رفت،‌ آن‌هم به این دلیل که گزارشگر جوان به‌درستی و معقولانه فکر نکرده بود. قابل اعتماد بودن، چیزی فراتر از قبول مسئولیت است. قبول مسئولیت باید با قضاوت درست همراه باشد تا برای گروه ارزش پیدا کند.