شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

عاشق خودتان بشوید!

کلمات کلیدی :

 

 گفت: فرزندم؛ چه کسی عزیز تر از خود تو؟! حقیقت این است که یک نفر همیشه با توست، آن هم خودت هستی. بعضی وقت ها از بشقاب خورشت زندگی، گوشت هایش را برای خودت جدا کن! در داستان زندگی، تو تنها به دنیا می آیی و تنها خواهی رفت. در این مسیر خاطراتت خواهند ماند. پس در هر لحظه تلاش کن بهترین خاطرات را به جای بگذاری. گاهی پیش می آید موفقیت های مطلوبی به دست نمی آوری. هیچ کدام ما بی نقص نیستیم و نخواهیم بود. اما تک هستیم و خدایی داریم که عاشق ماست. پس چرا خودت را می آزاری و به خودت سخت می گیری؟! ما اگر نتوانیم به خودمان عشق بورزیم، نمی‌توانیم دیگران را هم دوست بداریم.


هنگامی که در صدد انکار و حذف احساسات برنیایی و خود را به خاطر داشتن این احساسات سرزنش نکنی بلکه آنها را درک کنی، در این صورت امکان دوست داشتن خودت را فراهم می‌آوری. فرونشاندن و انکار احساسات ممکن است تو را بیمار کند. در شرایط فشار عصبی، نظام ایمنی تو به خوبی وظایف خود را انجام نمی‌دهد و در این شرایط سرکوب کردن ممکن است بسیار تنش‌زا باشد .در ضمن باید سعی کنی با خشم دیگران هم به شیوه متفاوتی برخورد کنی. اگر بفهمی و مسائل را آنگونه که هست درک کنی، می‌توانی با میل به جنگیدن متقابل، برخورد کنی. این میل به فهمیدن به جای میل به جنگیدن، نشانه رشد بیشتر توست!

پیام او مرا به این نتیجه رساند که ماسح! هر گونه عذاب جسمی، روحی و فکری به دلیل انزجار از خویشتن و احساس گناه است. دست کشیدن از این نفرت و انزجار، حتی مرض سرطان را نابود می کند. پذیرش خود کلید دگرگونیهای مثبت است. احساس گناه، همواره جویای مجازات است و مجازات درد می آفریند. اشکال بسیاری از ما این است که همیشه می‌خواهیم فوراً به همه چیز برسیم. اگر هر روز به خود کمی بیشتر عشق بورزیم بعد از دو یا سه ماه در مسیر "خود دوستی" پیشرفت شایانی خواهیم داشت. دوست داشتن دشمن، آسان است اما دوست داشتن خود مشکل. چند بار تا حالا به خودمان گفتیم: خیلی دوستت دارم؟ چون بی نظیری! و در مقابل اون چند بار به خودمان گفتیم: همه اش تقصیر خودمه! باز خراب کاری کردم!