شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

سطل کار را کجا می گذارید!؟

کلمات کلیدی :

 

روزی مردی را بکار رنگ زدن گارد های آهنی محافظ اتوبان گمارده بودند. در پایان روز صاحبکار از کارکرد او در تعجب ماند، چرا که تنها در یک روز بیش از 100 متر را رنگ زده بود؛ به این ترتیب برای ادامه کار فقط حضور او کافی بود و به بقیه نیازی نبود لذا برای تشویق ش اندکی بر مزد او افزودند و کار را به او سپرده و دیگران را مرخص کردند. اما از فردا متوجه شدند که هر روز از میزان کار او به شدت کاسته می شود در حالیکه در پایان روز کاملا خسته و از حال رفته است!


برای فهمیدن رمز کار صبح اول وقت در محل کارش حاضر می شوند و متوجه میشوند این رنگ رز سطل رنگ را در همان ابتدای اتوبان قرار داده و هر بار برای آغشته کردن قلم مو همه راه را تا آن محل به عقب برگشته و دوان دوان تا محل ادامه کار بر می گردد!

این داستان نقد حال ماست، وقتی قرار باشد برای حل معضلات امروز مان هر دم به عقب برگردیم و از میان هزاران روایت و یا افسانه آغشته به حقیقت و دروغ، هدایتی برای هر کار یابیم باید هم خسته و درمانده شویم؛ عاقبت هم نتوانیم کار چندانی از پیش ببریم. باید سطل اعتقادات مان را بر داشته و به امروز بیاوریم تا بلکه بتوانیم در انجام امورات مان قدری با سرعت و عقلانیت به پیش رویم.