شارژ ایرانسل

فال حافظ

maseH : هر روز یه پیک، دو پک، سه پست، داستان!

تو شایسته چیزهای خوب و تازه ای

کلمات کلیدی :

 

 هر چیزی را که دیگر لازم ندارید بیندازید دور! میل به نگهداشتن چیزهای بی مصرف، زندگی را پر پیچ و تاب می کند. این اشیاء نیستند که چرخ زندگی ما را به حرکت در می آورند. وقتی چیزی را انبار می کنیم، احتمال خواستن را تصور می کنیم، احتمال تنگدستی، فکر می کنیم که فردا شاید لازم شود؛ نمی توانیم دوباره آنها را فراهم کنیم، با این فکر ما، دو تا پیغام به مغز و زندگی مان می فرستیم؛ که به فردا اعتماد نداریم و اینکه ما شایسته چیزهای خوب و تازه نیستیم، به همین دلیل با انبار کردن چیزهای بی مصرف خودمان را سر پا نگه می داریم.


در حقیقت و بدون شک هیچ کدام از ما انسان ها از لحاظ رفتاری و فرهنگی کامل نیستیم و هر کدام عیب هایی داریم، بعضی کمتر بعضی بیشتر. عیب هایی که شاید به نظر خودمان معمولی باشد و اهمیتی نداشته باشد یا همگانی باشد، فکر کنیم در جامعه به چشم نمی آید. ولی می توانیم با تفکر به آنها و سعی در تجدید رفتارهای بعضا زشت مان! فرهنگ خود را بهتر و غنی تر از گذشته کنیم که این تغییرات مطمئنا تاثیری مثبت ولو اندک در خود، خانواده و جامعه مان خواهد داشت. پس باید از خودمان شروع کنیم.